Spitalul Județean de Urgență (SJU) Zalău organizează concurs pentru un post de director administrativ. Persoanele care intenționează să își depună dosarul pentru concurs trebuie să îndeplinească anumite condiții: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul sanitar, economic, juridic sau tehnic; dovadă din care sa rezulte minimum șase ani vechime în funcții de conducere; minimum 10 ani vechime în specialitatea studiilor; curs achiziții publice; curs managementul serviciilor de sănătate și cunoștințe operare calculator. Concursul va consta în două probe: cea scrisă – 26 februarie, ora 10 și proba interviu – 28 februarie ora 10. Dosarele de înscriere se depun la sediul SJU Zalău și trebuie să conțină: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare și curriculum vitae. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relații suplimentare se pot obține la sediul SJU Zalău, strada Simion Bărnuțiu nr. 67.

Articolul precedent6 din 10 oameni au telefon mobil. Cât de nocive sunt acestea?
Articolul următorLa Surduc: o conductăde gaz, avariată de un șofer