Autoritatea Rutieră Română Agenția Teritorială Sălaj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post de referent de specialitate. Cei interesați de a participa la concurs trebuie să fie absolvenți de studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe inginerești, economice sau juridice și experiență profesională în domeniul transporturilor rutiere. De asemenea, se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum șase luni, permis de conducere categoria B și cunoștințe operare calculator – pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). Termenul limită de depunere a dosarelor este 16 martie. Concursul se va desfășura la sediul central al ARR București, bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1 și va consta în două probe: 23 martie – proba scrisă și 27 martie – interviul. Dosarul de concurs trebuie să cuprindă: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare și curriculum vitae. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relaţii suplimentare se pot obţine la ARR telefon 021/313.48.53, Serviciul Resurse Umane.

Articolul precedentMăsuri de prevenție coronavirus. Numărul persoanelor aflate sub monitorizare la domiciliu a ajuns la 200
Articolul următorUn nou focar de pestă porcină, confirmat în Sălaj