Direcția Județeană pentru Agricultură (DAJ) Sălaj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de director în cadrul Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice (OSPA) Sălaj. Postul de director a rămas vacant încă de la finalul anului trecut, din luna decembrie, după ce persoana care a ocupat această funcţie, Călin Antal, s-a pensionat. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul agricol, științele solului, geochimie, chimie şi vechime în specialitatea studiilor – minimum 5 ani. Concursul se va organiza în 26 martie, ora 10 proba scrisă şi în 28 martie – interviul. Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției. Acestea trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor – în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate şi curriculum vitae. De precizat este faptul că, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie să conţină: numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. De asemenea, în cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Pentru mai multe informaţii persoanle se pot adresa la DAJ Sălaj.

Articolul precedentSindicaliştii Sanitas şi-au expus lista de revendicări la Prefectura Sălaj
Articolul următorLa Galeria ”Ioan Sima”, expoziţie de păpuşi: ”Universul păpușilor – între joc și marcă identitară”