Primăria municipiului Zalău organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de administrator în cadrul Serviciului Administrativ. Conform anunțului, condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; curs cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor; permis de conducere categoriile B și C, respectiv minimum zece ani vechime în funcția de administrator, gestionar sau altă funcție similară. Candidații trbuie să aibă abilități, calități și aptitudini necesare: confidentialitate, obiectivitate, responsabilitate și profesionalism. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 23 aprilie 2020, ora 16 -termenul limită pentru depunerea dosarelor și în 5 mai ,ora 10 – proba scrisă. Data și ora interviului se vor comunica ulterior. Dosarul pentru participarea la concurs trebuie să conțină: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult  șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate și  curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Persoanele interesate pot obține relaţii suplimentare se la sediul Primăriei municipiului Zalău din strada Piaţa Iuliu Maniu nr. 3, camera 30, telefon 0260/610.550, interior 104.  Anuntul de concurs AICI