Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Sălaj scoate la concurs un post de consilier la Compartimentul tehnic-administrativ, job contractual. Persoanele interesate trebuie să îndeplinească anumite condiţi: studii superioare atestate cu diplomă de licență, inginer – specializare construcții, vechime minimă de I an în specialitatea studiilor; cunoașterea sistemului de achiziții SICAP, dovedită prin certificare de cursuri în domeniu; abilități de instruire privind securitatea și sănătatea în muncă, dovedită prin certificare de cursuri în domeniu şi abilitați de comunicare. Concursul va avea loc în 12 noiembrie – ora 10 proba scrisă şi  în  15 noiembrie ora 9:00 interviul. Persoanele interesate de a participa la concurs pot să-şi depună dosarul la sediul instituției. Acesta trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare şi curriculum vitae. Conform anunţului, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie să conţină  în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. De asemenea, copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.Relatii suplimentare la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj din Zalău, strada Unirii nr. 2, Judeţul Sălaj, telefon: 0260/661.393.

Articolul precedentȘi-a vărsat nervii pe aparatul de jocuri
Articolul următorDoi minori, autorii unui furt în municipiu